Om UBAB

Man och betongUBAB grundades 1946. Idag är vi en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement med mångårig erfarenhet från tusentals projekt. Vår framgång är uppbyggd kring en stark tro på betongens och vårt byggsystems fördelar, en ständig vilja att alltid söka nya förbättringar samtidigt som vi sätter våra kunder i fokus och strävar efter att effektivisera deras byggprocess. På det sättet når vi tillväxt genom nöjda kunder.

Lean är en viktig del i vårt byggsystem och vi har tecknat ner vår filosofi i boken ”Betongvägen” som beskriver hur vi arbetar internt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om UBAB och vårt sätt att arbeta.

Filmen om UBAB och om vårt byggsystem

Miljöpolicy

UBAB skall ta ett miljöansvar som bidrar till att verksamhetens  påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Vi skall alla vara medvetna om företagets miljöpåverkan samt tydliggöra det ansvar som var och en har för att främja en långsiktig och hållbar utveckling. Företaget skall följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som berör verksamheten.

UBAB skall skydda miljön genom ett systematiskt miljöarbete där vi strävar efter att förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen. Detta görs genom ständiga förbättringar och kontinuerlig dialog med leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Vid inköp av varor och tjänster skall leverantörens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv beaktas.

Företagets miljöarbete skall kontinuerligt följas upp genom mätningar av uppsatta mål.

UBAB skall utforma rutiner och arbetsmetoder som stimulerar till ett personligt ansvar och engagemang hos alla medarbetare. Den enskilde bidrar bland annat genom att dagligen källsortera och minimera eget avfall.

Arbetsmiljöpolicy

UBAB vill främja god hälsa hos våra anställda och skapa en god och trygg arbetsmiljö för alla. Vi tror på ett samband mellan god hälsa, trivsel på arbetsplatsen, hög produktivitet och god kvalitet.

UBAB skall bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar, avtal och anvisningar väl uppfylls.

Vid utformning eller förändring av en arbetsplats skall alltid individens förutsättningar beaktas. Vi skall kontinuerligt eliminera och förebygga källor i verksamheten som kan vara orsak till ohälsa och skada. Detta görs i samråd med arbetstagarna bl.a. genom regelbunden utvärdering av arbetsmiljön i företaget och på byggarbetsplatsen, vilka sammantaget utgör grund för våra arbetsmiljömål.

Att skapa förutsättningar för den goda arbetsmiljön ligger i första hand hos företaget, samtidigt bidrar de anställda med sin personliga inställning och sitt engagemang för att en trevlig stämning och gemenskap finns på arbetsplatsen. Den enskilde har ett personligt ansvar att följa av företaget upprättande instruktioner, rutiner och policys.

Företaget accepterar ingen diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen p.g.a. kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller annan skillnad mellan de anställda.

Arbetsmiljöansvaret skall vara tydligt definierat i organisationen samt att nödvändiga delegeringar skall vara upprättade och dokumenterade.

Visselblåsarlagen

UBABs grundläggande förhållningssätt är att ledarskapet och medarbetarskapet ska präglas av öppenhet och transparens. Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. I första hand uppmuntras medarbetare att vända sig till berörd person eller till sin närmsta chef vid eventuella problem och missförhållanden.

UBAB följer aktuell lagstiftning gällande visselblåsning. Det är möjligt att slå larm om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse inom den verksamhet som rapportören är, har varit eller kommer att verka i. Via https://ubab.visslan-report.se kan du rapportera om misstänkta missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Kvalitetspolicy

UBABs verksamhet skall utformas med utgångspunkt i våra kunders önskemål, förväntningar och krav.

Våra kunder skall känna sig trygga när de anlitar oss vilket ställer krav på att vi alltid ger dem ett trevligt bemötande, uppträder ärligt och förtroendefullt med god affärsetik. Vi skall hålla ingångna löften, följa lagar och förordningar, välja bästa möjliga teknik samt uppvisa god kompetens och yrkesskicklighet. Vi skall aktivt verka för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

Genom dialog med kunden klarlägger vi dennes förväntningar som i sin tur ligger till grund för de krav vi ställer på vårt sätt att arbeta.

Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer kontinuerligt ifrågasätta, analysera och utveckla vårt sätt att arbeta vilket skapar förutsättningar för nyskapande och ständiga förbättringar.

Vår historia

År 1946 grundades företaget Timmele Cementgjuteri. Drygt trettio år senare såldes företaget och fick samtidigt namnet Ulricehamns Betong AB eller kort och gott UBAB. I början av 90-talet kom Bengt Gustafson in i bilden och blev sedermera även ensamägare. Han hade då redan 30 års erfarenhet av prefabricerade betongelement, bland annat som konstruktions- och försäljningschef.

Sedan dess har företaget haft en mycket stark och positiv utveckling. Antalet medarbetare är för närvarande cirka 270 personer. Familjen Gustafson sitter fortfarande vid rodret med Bengt på marknadsavdelningen, hans son Fredrik som VD och dottern Ulrika som Vice VD och personalchef.

Dagens UBAB kännetecknas av kostnadsmedvetenhet, pålitlighet, kreativitet och nytänkande. Produktionsanläggning och kontor är fortfarande beläget i Timmele utanför Ulricehamn.

Sedan 2012 är Dala Cement i Björbo AB ett helägt dotterbolag till UBAB. Dala Cement har ca 65 anställda https://www.dalacement.se

2020 är även Örs Cementgjuteri I Dalsland ett helägt dotterbolag till UBAB. Bolaget har ca 40 anställda. https://www.orscementgjuteri.se

Bägge bolagen har ett snarlikt produktsortiment med UBAB.

Sedan januari 2023 ägs alla tre bolagen av CRH

UBABs betonghall

Vår organisation

AAA Högsta kreditvärdighet Den övergripande styrningen sker via en styrelse med både externa professionella ledamöter och representanter från ägarfamiljen.

Den verkställande styrningen sker genom VD och vice VD tillsammans med en ledningsgrupp med representanter från produktion-, personal-, ekonomi-, kvalité & miljö- samt marknadsavdelning.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Vision & affärsidé

Vision
”UBAB skall utveckla en hållbar framtid med betong som fundament.”

Affärsidé
”UBAB skall – med kunskap och arkitektonisk ambition – effektivisera och förbättra kundernas byggprocesser genom utveckling, tillverkning och marknadsföring av prefabricerade betongelement och byggsystem.”

Våra tjänster

Vår huvudprodukt är att projektera, utveckla och tillverka betongelement och kundanpassade systemlösningar med hög grad av prefabricering, för ett kvalitetssäkrat och industriellt byggande av bostads-, kontors- och industristommar till entreprenörer och byggherrar på den nordiska marknaden. Se våra produkter.

Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt Lean för att uppnå optimal delaktighet bland de anställda, minimera antalet fel och kunna erbjuda maximal kundnytta.

Vår speciella UBAB-anda handlar om att varje kund ska vara nöjd med kvalitet och service och att ingen kund ska behöva bära onödiga kostnader eftersom vi arbetar på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt från order till leverans.

Montering av innervägg

Geografisk marknad

Från vår centralt placerade produktionsanläggning mitt i Västra Götaland levererar vi betongelement till en region som sträcker sig över Stockholm, Göteborg, Oslo och Öresundsregionen. Självklart arbetar vi också lokalt där vår fabrik och kontor finns.

Våra krav på oss själva

UBAB ska bli marknadens mest kostnadseffektiva producent av kompletta systemanpassade byggnadsstommar för bostadshus, industrihallar och kontor. Genom stort ansvarstagande och högsta kvalitet skall vi vara ett självklart alternativ för våra kunder.

Våra produktionsanläggningar ska vara ett föredöme avseende säkerhet, ordning och reda. Våra anställda, som är vår viktigaste resurs, ska känna yrkesstolthet och bidra till utveckling av företaget. Vår ledande position ska bibehållas och utvecklas genom ett aktivt, kontinuerligt förbättringsarbete där samtliga anställda engageras.

UBAB har ett grundligt utarbetat ledningssystem och är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Välgörenhetsarbete

UBAB stöttar ett antal utvalda ideella idrotts- och välgörenhetsorganisationer.

logotyp-voi

En organisation som skapar mycket gott är Voi-projektet. Ett bidrag till dem hjälper föräldralösa barn i staden Voi i Kenya till en ljusare framtid. voi-ulricehamn.se

Utmärkelser

ubab-arets-foretagareUBAB och dåvarande ägarfamiljen Gustafson fick i mars 2014 mottaga utmärkelsen “Årets företagare i Ulricehamn 2013″

En fin utmärkelse som vi som jobbar på UBAB är mycket stolta över. Lite extra stolta eftersom UBAB lyckats med bedriften att erhålla utmärkelsen för andra gången. Förra gången var för år 2001.

På bilden ser vi; Fredrik Gustafson, Bengt Gustafson och Ulrika Swennberg. Längst till höger företagets ekonomidirektör, Claes Henningsson