Policy

Miljöpolicy

UBAB skall ta ett miljöansvar som bidrar till att verksamhetens påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Vi skall alla vara medvetna om företagets miljöpåverkan samt det ansvar som var och en har för att främja en långsiktig och hållbar utveckling. Företaget skall följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som berör verksamheten.

UBAB skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga och minska den samlade miljöbelastningen. Detta görs genom ständiga förbättringar och kontinuerlig dialog med leverantörer och samarbetspartners.

Företagets miljöarbete skall kontinuerligt följas upp genom mätningar och uppsatta mål.

Vid inköp av varor och tjänster skall leverantörens miljöpåverkan beaktas.

UBAB skall utforma rutiner och arbetsmetoder som stimulerar till ett personligt ansvar och engagemang för miljön hos alla anställda. Den enskilde bidrar bl.a. genom att dagligen källsortera och minimera eget avfall.

Arbetsmiljöpolicy

UBAB vill främja god hälsa hos våra anställda och skapa en god och trygg arbetsmiljö för alla. Vi tror på ett samband mellan god hälsa, trivsel på arbetsplatsen, hög produktivitet och god kvalitet.

UBAB skall bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar, avtal och anvisningar väl uppfylls.

Vid utformning eller förändring av en arbetsplats skall alltid individens förutsättningar beaktas. Vi skall kontinuerligt eliminera och förebygga källor i verksamheten som kan vara orsak till ohälsa och skada. Detta görs bl.a. genom att utföra regelbundna utvärderingar av arbetsmiljön och skyddsronder i hela företaget vilka sammantaget utgör grund för våra arbetsmiljömål.

Att skapa förutsättningar för den goda arbetsmiljön ligger i första hand hos företaget, samtidigt bidrar de anställda med sin personliga inställning och sitt engagemang för att en trevlig stämning och gemenskap finns på arbetsplatsen. Den enskilde har ett personligt ansvar att följa av företaget upprättande instruktioner, rutiner och policys.

Företaget accepterar ingen diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen p.g.a. kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller annan skillnad mellan de anställda.

Arbetsmiljöansvaret skall vara tydligt definierat i organisationen samt att nödvändiga delegeringar skall vara upprättade och dokumenterade.

Kvalitetspolicy

UBABs verksamhet skall utformas med utgångspunkt i våra kunders önskemål, förväntningar och krav.

Våra kunder skall känna sig trygga när de anlitar oss vilket ställer krav på att vi alltid ger dem ett trevligt bemötande, uppträder ärligt och förtroendefullt med god affärsetik. Vi skall hålla ingångna löften, följa lagar och förordningar, välja bästa möjliga teknik samt uppvisa god kompetens och yrkesskicklighet. Vi skall aktivt verka för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

Genom dialog med kunden klarlägger vi dennes förväntningar som i sin tur ligger till grund för de krav vi ställer på vårt sätt att arbeta.

Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer kontinuerligt ifrågasätta, analysera och utveckla vårt sätt att arbeta vilket skapar förutsättningar för nyskapande och ständiga förbättringar.

Cookies

Se separat Cookie Policy.

Integritetspolicy

Se separat Integritetspolicy.