Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 25 augusti 2023

Introduktion

Denna integritetspolicy för UBAB:s webbplats (” Integritetspolicyn”) gäller för behandlingen av all personlig information av Ulricehamns Betong AB (även ” UBAB”, ” vi”, ” oss”, ” vår”) genom vår webbplats www.ubab.com.

UBAB, ett företag inom CRH-koncernen, respekterar integriteten hos användarna som besöker dess webbplats. Vi samlar endast in personlig information som är nödvändig för att visa webbplatsen och de tjänster vi erbjuder via vår webbplats.

Insamling och behandling av personlig information via denna webbplats sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen ( “GDPR”) och i linje med våra koncernpolicys, inklusive men inte begränsat till CRH:s integritetspolicy.

Genom denna Integritetspolicy informerar vi dig om behandlingen av dina data via vår webbplats. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss genom kontaktuppgifterna som delas i avsnitt N) nedan.

A) Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera detta från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du förstår och accepterar eventuella ändringar i denna Integritetspolicy.

B) Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och användning av denna webbplats, inklusive hänvisningskälla, besökstid, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar;
 3. information som genereras vid användning av vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 4. information i kommunikation som du skickar till oss via e-post eller genom vår webbplats, inklusive kommunikationsinnehåll och metadata;
 5. annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut annan persons personliga information till oss måste du få den personens samtycke till både utlämnandet och behandlingen av den personliga informationen i enlighet med denna Integritetspolicy. Med tanke på vikten av att skydda barns integritet samlar vi inte in, behandlar eller använder någon information på vår webbplats som rör en individ som vi vet är under 13 år utan tidigare, verifierbart samtycke från hans eller hennes lagliga företrädare. Sådan laglig företrädare har rätt att på begäran se den information som barnet har lämnat och/eller begära att den tas bort.

C) Användning av din personliga information

Personlig information som lämnas in till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande ändamål:

 1. administrera vår webbplats och verksamhet;
 2. möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats;
 3. skicka dig icke-marknadsföringsmässiga kommersiella kommunikationer;
 4. hantera förfrågningar och klagomål som görs av dig eller om dig relaterat till vår webbplats;
 5. upprätthålla säkerheten på vår webbplats och förhindra bedrägeri;
 6. verifiera efterlevnad av villkoren som styr användningen av vår webbplats (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår webbplats meddelandeservice).

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

D) Utlämnande av personlig information

UBAB är ett globalt företag med dotterbolag, affärspartners och tekniska system som överskrider Europeiska gränser. Detta innebär att din personliga information kan överföras till länder som inte är detsamma som det där du är belägen, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (” EES”). Vi använder lämpliga skyddsåtgärder, såsom de standardavtalsklausuler som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och/eller andra avtalsmässiga arrangemang för dessa överföringar för att skydda dina data.

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det är rimligt nödvändigt för ändamålen som anges i denna Integritetspolicy.

Vi kan lämna ut din personliga information:

 1. i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 3. för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisk);
 4. till köparen (eller blivande köpare) av något företag eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och
 5. till varje person som vi rimligtvis tror kan ansöka om att en domstol eller annan behörig myndighet begär utlämnande av den personliga informationen där, enligt vår rimliga uppfattning, en sådan domstol eller myndighet skulle ha rimlig anledning att beordra utlämnande av den personliga informationen.

Förutom det som anges i denna Integritetspolicy kommer din personliga information inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande.

E) Internationella datatransaktioner

Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas och överföras mellan länderna där vi är verksamma för att möjliggöra användningen av informationen i enlighet med denna Integritetspolicy.

Informationen som vi samlar in kan överföras inom gruppen till länder som inte har dataskyddslagar som är likvärdiga med de som gäller inom EES och Storbritannien (” UK”). Dessa länder kanske inte ha samma dataskyddslagar som landet där du lämnade uppgifterna. När vi överför dina data till andra länder skyddar vi den data som beskrivs i denna Integritetspolicy och följer tillämpliga lagkrav för att ge tillräckligt skydd för överföring av data till länder utanför EES och UK.

Om du befinner dig inom EES eller UK kommer vi endast att överföra dina personuppgifter om:

 • det land dit personuppgifterna kommer att överföras har erhållit ett beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen; eller
 • vi har infört lämpliga skyddsåtgärder avseende överföringen, till exempel har vi EU-standardavtalsklausuler och krävt ytterligare garantier av mottagaren, eller mottagaren är bunden av bindande företagsregler som godkänts av en EU- eller UK-dataskyddsmyndighet.

Du kan begära mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört avseende överföring av personuppgifter genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt Q) nedan.

F) Förvaring av personlig information

Personlig information kommer att förvaras i enligthet med proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna och, i vilket fall som helst, tills ändamålen med behandlingen har uppnåtts. Förvaringsperioderna varierar från land till land beroende på lokala lagar. Vi raderar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.

Vi behåller dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personlig information:

 1. i den utsträckning som krävs enligt lag;
 2. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
 3. för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisk).

G) Dataskydd

Vi upprätthåller (och kräver av våra tjänsteleverantörer) lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som är utformade för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för all personlig information som vi behandlar.

Vi lagrar all personlig information som du lämnar på våra säkra (lösenordsskyddade och brandväggsskyddade) servrar. Du medger att överföring av information över internet är i grunden osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

Där det är nödvändigt är du ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

H) Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. Sociala plugins som Facebooks ”Gilla”-knapp används inte. Webbplatsen skyddar din integritet genom att i dessa fall inte direkt integrera det externa innehållet på webbplatsen, utan endast genom länkar. Data kan endast överföras till operatören för den respektive webbplatsen när länken aktiveras. Vi ansvarar inte för andra operatörers webbplatser. I dessa fall gäller den andra operatörens dataskyddsregler.

I) Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”permanenta” cookies eller ”sessions” cookies: en permanent cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig tills dess inställda utgångsdatum, om inte användaren raderar den innan utgångsdatumet; en sessionscookie däremot förfaller när användarsessionen avslutas, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis inte information som identifierar en användare personligen, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till informationen som lagras i och erhålls från cookies. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på vår webbplats.

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan ta bort cookies som redan är lagrade på din dator. Att ta bort cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos webbplatser.

Besök vår notis för att lära dig mer om de specifika cookies vi använder.

J) Profilering

UBAB använder inte profileringsmetoder eller något annat sätt för automatiserat beslutsfattande. Det finns en mänsklig mellanhand i varje behandlingsaktivitet även om vi använder rekryteringsverktyg från tredje part med vissa automatiserade funktioner.

K) Behandling av personlig information för jobbsökande

I samband med din ansökan om arbete hos oss kommer vi att samla in, lagra och använda följande kategorier av personlig information om dig:

Namn, identitet och kontaktuppgifter Såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bild och annan kontaktinformation
Anställningsdetaljer Såsom detaljer om din anställningsbakgrund, inklusive befattning, arbetslivserfarenhet, arbetsreferenser, lön och andra kompensationsbegäranden
Bakgrundsinformation Såsom din utbildningsbakgrund inklusive examen, certifikat, betyg, uppehållstillstånd, kreditupplysning och/eller brottsregisterkontroller (där det är relevant för din ansökan och tillåtet enligt tillämplig lag)
Ekonomisk information Såsom lön, skatteinformation, förmåner, utlägg, företagsbidrag, aktie- och eget kapital (om tillämpligt)
All annan information  i din ansökan som du väljer att dela med oss Såsom personliga preferenser, intressen, information som tillhandahålls av dina referenser (dessa är referenspunkter som du har gett oss för att kontakta)

Vi kommer att samla in ovanstående personuppgifter om jobbsökande från följande källor:

 • Du, som kandidat;
 • Rekryteringsbyråer;
 • Leverantörer av bakgrundskontroller;
 • Dina namngivna referenser;
 • Tredje parter som tillhandahåller offentligt tillgänglig information såsom LinkedIn.com

Vi kommer att använda den personliga information vi samlar in om dig för att:

 • Bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet för arbetet eller rollen;
 • Genomföra bakgrundskontroller och referenskontroller, när tillämpligt;
 • Kommunicera med dig om rekryteringsprocessen;
 • Upprätthålla register relaterade till våra rekryteringsprocesser;
 • Uppfylla lagliga eller regleringsmässiga krav.

Generellt sett är det frivilligt att lämna ut din personliga data via denna webbplats. Det är dock nödvändigt att lämna ut personlig data för behandlingen av din ansökan eller ingåendet av en anställningsavtal med oss.

UBAB kommer att behandla din personliga data för att uppnå specifika ändamål och endast när det finns en lämplig rättslig grund enligt tillämplig dataskyddslag. UBAB kommer att behandla din personliga data endast när en eller flera av följande rättsliga grunder är tillämpliga:

Behandlingsändamål Laglig grund
Rekrytering, urval, utvärdering, tillsättning av nya anställda, i den mån dessa aktiviteter inte äventyrar eller skadar dina rättigheter och friheter. Legitimt intresse
Där arbetsrätt eller andra lagar kräver behandling av din personliga information (till exempel i den utsträckning lagen kräver övervakning av lika möjligheter och mångfald). Uppfyllande av en rättslig skyldighet
Uppfylla våra policys och andra lagliga krav, hantera påstådda fall av oegentligheter, bedrägerier eller datorbrott, genomföra revisioner och försvara rättsliga tvister. Legitimt intresse Rättslig skyldighet
Arkivering och registerhållning. Legitimt intresse Rättslig skyldighet
Svara på frågor eller klagomål och försöka lösa dem. Ditt samtycke
Utförande av föravtalsåtgärder som vidtagits på begäran av den registrerade Utveckling och genomförande av jobbbevakning och nyhetsbrev. Ditt samtycke
När vi erhåller information från din offentliga profil på yrkesnätverk, såsom LinkedIn. Legitimt intresse

Andra rättsliga grunder kan tillämpas, om det är tillämpligt, såsom ditt väsentliga intresse (till exempel hälsa och säkerhetsskäl om du deltar i en intervju på vår plats) och avtal med anställdas representationer (som exempelvis företagsråd). Om du har några frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta oss (se nedan i avsnitt Q).

L) Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M) Dina rättigheter

Du kan när som helst lämna in en begäran om att se dina personuppgifter, att korrigera dessa uppgifter eller att radera dessa uppgifter. Dessutom har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, att begära begränsning av databehandling, att stoppa behandling av data samt rätten till dataportabilitet. För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post till dataprivacy@crh.com. För att verifiera din identitet kan vi be dig att skicka en kopia av ditt ID bifogat till din begäran för att försäkra oss om att vi inte tillhandahåller personuppgifter till fel parter. Vi kan undanhålla personuppgifter som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Du har rätt att lämna in ett klagomål mot UBAB angående behandling av dina personuppgifter. Du kan lämna in detta klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta itu med dina farhågor innan du vänder dig till dataskyddsmyndigheten, så vänligen kontakta oss i första hand (se avsnitt N).

N) Kontaktinformation

UBAB ingår i en concern med nedan företag, som agerar Data controllers. Nedan listas de enheter som ingår i koncernen.

– Dala Cement i Björbo AB, Industrivägen 28, 786 97 Björbo,  556636-1779
– AB Örs Cementgjuteri, Ör Frestersbyn 2, 464 92 Mellerud,  556105-5335

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

På grund av utvecklingen av internet och relevanta lagar om dataskydd och dataskydd kan vi behöva ändra denna Integritetspolicy med jämna mellanrum. Du hittar alltid den senaste versionen på denna webbsida. Om ändringar görs i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig om dessa ändringar genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats, och där det är nödvändigt, kommer vi också att meddela dig genom lämpliga medel (inklusive e-postnotiser). Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats och att du läser igenom denna Integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.